OBCHODNÉ PODMIENKY

PLNÉ ZNENIE

1.1 Zaregistrovanie zákazníka
V našom elektronickom obchode môžete produkty nakupovať aj bez registrácie. Zaregistrovaný užívateľ avšak získava:
• Nakupovanie so zľavami
• Informácie o stave jeho objednávky
• Prehľad všetkých doteraz zakúpených produktov
• Možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných www.matyaspalinka.sk
• Možnosť získavať pravidelné informácie o novinkách a akciách
2.1 Podmienka 18 rokov
Internetový obchod www.matyaspalinka.sk je určený užívateľom starším ako 18 rokov.

3.1 Ochrana súkromia a osobných údajov
Internetový obchod matyaspalinka.sk, sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a je viazaný mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. Zaručujeme všetkým našim zákazníkom ochranu osobných údajov a tieto nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok odoslaním objednávky dáva kupujúci ako fyzická osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a ak je právnickou osobou alebo živnostníkom poskytuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, e-mail a telefónne číslo vyplnením pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať alebo svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu. 
Osobné údaje slúžia pre identifikáciu kupujúceho za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry a dodania tovaru - plnenia predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ - internetový obchod matyaspalinka.sk, ktorý zaručí, že spracúvané údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami kupujúceho a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jeho osobnosti a súkromia. Takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné alebo zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými. Pri platbách za tovar nezadávate žiadne informácie na stránke nášho obchodu, ale všetky informácie o Vašich účtoch zadávate na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne iba elektronickú informáciu o realizácii Vašej platby a my budeme vedieť, že Vašu objednávku môžeme začať vybavovať. Internetový obchod matyaspalinka.sk, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci pracovného pomeru alebo svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu. Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Kupujúci dáva pri svojej registrácii súhlas pre zasielanie informatívnych e-mailov a môže sa kedykoľvek odhlásiť od prijímania takýchto e-mailov. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využívané alebo poskytované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
4.1 Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Všetky ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.
5.1 Objednávka
Pre objednanie produktu kliknite myšou na obrázok všetky produkty, potom druh páleniek s príslušným nápisom ,vyberajte si produkt , vyberajte si variant a Váš Tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet v pod sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len Vy.
6.1 Dodacia lehota
Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi). Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. V prípade objednávky viac ako 1 kusu produktu, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade ťažšie dostupných produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Predajná cena týchto produktov sa môže meniť v závislosti od aktuálnej nákupnej ceny kurzový list NBS) . V ponuke máme taktiež produkty, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá (zvyčajne je pri nich uvedené, že dodanie môže trvať aj viac ako 3 týždne) - v takých prípadoch sa môže stať, že produkt nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte produkt, ktorý výrobca a alebo dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný produkt Vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.
7.1 Stornovanie objednávky
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo ak nebudeme schopní Vám ju dodať v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.8.1 Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, alebo jej časti v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- tovar je dlhodobo nedostupný
- zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
9.1 Spôsob platby
• Pri osobnom odbere platba možná len v hotovosti
• Dobierka - platba kuriérovi len v hotovosti
• Platba kartou vopred na účet
• Elektronické bankovníctvo (Tatra banka, Slovenská sporiteľna, VUB Banka, UniCredit Bank, OTP banka, ČSOB banka, Poštová banka, Sberbank atď.)V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky (0951 541 126 ) alebo na e-mailovú adresu info@kunami.sk
10.1 Kurierské a iné poplatky
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné , kurierské poplatky podľa spôsobu a adresy dodania:
• Dobierkou 1,-€, Kurierská služba od: 4,00€

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné a kuriesrké služby za každú zásielku samostatne.
11.1 Kontrola dodávky
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad. UPOZORNENIE!!!!:Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tovar bude doručený len osobám, ktoré sa pri preberaní zásielky preukážu dokladom totožnosti a ich vek bude vyšší ako 18 rokov.
13.1 Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovarov, ktoré boli zakúpené osobným odberom v našej prevádzke.
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar. Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
• Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
• Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
• Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

14.1 Používanie materiálov zo stránky
KUNAMI s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od KUNAMI spol. s .ro. zakázané!!!!

KOREŠPONDENČNÉ ÚDAJE

Názov: matyaspalinka.sk
Korešpondenčná adresa: Korzo Bélu Bartóka 1191,929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Tel: + 421 951 541 126Web: www.matyaspalinka.sk
Web: info@kunami.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov: KUNAMI, s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 1191

SK - 929 01 Dunajská Streda

IČO: 52 604 144

IČ DPH: SK2121086605

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK83 1111 0000 0016 1021 2005 
Číslo účtu: 1610212005/1111

otváracie hodiny skladu

Po - Pia: 7:00 - 15:30,

Sobota - zatvorené

Nedeľa - zatvorené